ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

การประกอบพิธีวันเข้าพรรษาในปัจจุบัน


การประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ
๑. พิธีหลวง หรือพระราชพิธี
๒. พิธีราษฎร์ หรือ พิธีของพุทธสาสนิกชนทั่วไป
๓. พิธีสงฆ์

พระราชพิธี

องค์พระประมุขแห่งชาติ ผู้ทรงอุปถัมภกพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี เช่นการถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ ถวายพุ่มเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงศีล ทรงธรรม จนเป็นพระราชประเพณี มาตราบเท่าทุกวันนี้

พิธีราษฏร์

สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อถึงวันเข้าพรรษา ก็จะทำบุญตักบาตรเป็นกรณีพิเศษ เช่นถวายสังฆทาน ถวายผ้าอาบนํ้าฝน ถวายดอกไม้ธูปเทียน จตุปัจจัยไทยธรรม และผู้มีศรัทธาแก่กล้าจะทำการเข้าพรรษาด้วยคือ การงดเว้นจากอบายมุข สิ่งเสพติด สุราเมรัย ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ของการเข้าพรรษา ซึ่งจะเป็นหนทาง ให้สามารถละ เลิก ได้ตลอดกาลในโอกาสข้างหน้า

พิธีสงฆ์

ทุกวัดจะมีการอธิษฐานเข้าพรรษา โดยเริ่มจาก

๑. พระสงฆ์มาพร้อมกัน ที่โบสถ์หรือสถานที่ที่กำหนด เพื่อทำวัตรสวดมนต์ในตอนเย็น
๒. แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องการเข้าพรรษา หรืออ่านประกาศเรื่องการเข้าพรรษาเพื่อ

๒.๑ บอกให้รู้เรื่องประวัติ ความเป็นมา และเหตุผล ที่ต้องมีการเข้าพรรษา
๒.๒ บอกให้รู้ถึงภารกิจ ที่ภิกษุสงฆ์ต้องกระทำในช่วงวันเข้าพรรษา เช่นศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรม และ บอกให้ทราบเรื่องที่ไม่สามารถไปค้างคืนที่อื่นได้ ในช่วงเข้าพรรษา
๒.๓ บอกกติกาที่ควรปฏิบัติร่วมกัน ขณะอยู่ร่วมพรรษา

๓. ขอขมาขอโทษต่อกัน
๔. ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของทางวัดร่วมกัน เช่น บางวัดอาจมีการสวดมนต์จนถึงรุ่งเช้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในวันเข้าพรรษา

ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา

๑. ทำบูญตักบาตรในตอนเช้า
๒. ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา
๓. ถวายผ้าอาบนํ้าฝน ร่วมหล่อเทียนพรรษา และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
๔. ถือศีล ปฏิบัติธรรม ละเว้นอบายมุขทั้งปวง
๕. ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ มีการประดับธงชาติและธงธรรมจักร

ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์