ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

คำถวายทานประเภทเครื่องสักการบูชา


คำถวายพระพุทธรูป

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปฏิชานาตุ มะยัง ภันเต อิมัง พุทธะปะฏิมัง พุทธะสาสะนิกานัง พุทธานุสสะติยา อุปปาทะนัตถายะ เจวะ อะภิวาทะนัตถายะจะ สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะปะฏิมายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย พระพุทธปฏิมานี้ แก่พระสงฆ์เพื่อประโยชน์ แก่การเกิดพุทธานุสสติ และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายพระพุทธปฏิมานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายรูปหล่อพระอัครสาวกทั้งสอง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง สารีปุตตะโมคัลลานะสังขาตัง อัคคะสาวะกะปฏิมายุคัง สะปะริวารัง พุทธะสาสะนิกานัง สังฆานุสสะติยา อุปปาทะนัตถายะ เจวะ อะภิวาทะนัตถาย จะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง สังฆานุสสะติยา อุปปาทะนัตถายะ สารีปุตตะโมคคัลลานะสังขาตัสสะ อัคคะสาวะกะปะฏิมายุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตุปิตุ - ทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย รูปหล่อพระอัครสาวกทั้งสอง คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในพระอุโบสถนี้ เพื่อประโยชน์แก่การเกิดสังฆานุสสติ และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายรูปหล่อพระอัครสาวกทั้งสอง คือพระสารี-บุตร และ พระโมคคัลลานะ เพื่อประโยชน์แก่การเกิดสังฆานุสสติ และเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายอันมีมารดา บิดาเป็นต้นด้วย ลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายรูปภาพพุทธประวัติ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ พุทธปะวัตติรูปานิ สะปะวารานิ พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ พุทธะปะวัตติรูปานิ ทานัสสะ อานิสังโส อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย รูปภาพพุทธประวัติ พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายรูปภาพพุทธประวัติ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายรูปภาพเวสสันดรชาดก

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตานิ เวสสันตะระชาตะกะรูปานิ สะปะริวารานิ พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อาวาเส นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ เวสสันตะระชาตะกะรูปานัง ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย รูปภาพพระเวสสันดรชาดก พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวารรูปภาพพระเวสสันดรชาดก เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

คำถวายพระพุทธบาทจำลอง

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง พุทธะปาทะวะลัญชะปะฏิมัง สะปะริวารัง พุทธะสาสะนิกานัง ปะสารทะสังเวคะปะฏิลาภายะ พุทธะสาสะเน นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธะสาสะนิกานัง ปะสาทะสังเวคะ ปะฏิลาภายะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะปิยชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวาย พระพุทธบาทจำลอง พร้อมกับของบริวารนี้ ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ความเลื่อมใสศรัทธาและความสังเวช ขออานิสงส์ แห่งการถวายพระพุทธบาทจำลอง เพื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ความเลื่อมใสศรัทธาและความสังเวชนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จง-เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์