ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์สินค้า ของทางร้านบริการ ของทางร้านเรื่องเล่างานบุญติดต่อสอบถาม

 

อานิสงส์สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ)


ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ) จะอุดมไปด้วยความสุขกายสุขใจ ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

พระศาสดาได้เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่ง เป็นช่างทอง ทำการขายทองรูปพรรณ อยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนมั่งมี โภคทรัพย์สมบัติมาก อยู่มาวันหนึ่งมาณพนั้นมาคิดว่า เราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรือง ขึ้นเป็นลำดับ ทรัพย์ที่หามาได้โดยยาก ก็ไม่อยาก จะให้สูญหาย ไปโดยเร็ว ตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์ให้ได้อยู่นาน ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์ได้ เพราะว่าทรัพย์เป็นของกลาง เป็นเครื่องอาศัย ของคนทุกคน สุดแล้วแต่ใครจะขยันหมั่นเพียรหามาได้เท่านั้น ถึงแม้จะหามาได้มากก็ดี ถ้าขาดปัญญา เป็นเครื่องรักษาทรัพย์แล้ว ทรัพย์นั้นก็ไม่คงทนอยู่ได้ แม้จะอยู่ได้ตลอดไปตนเอง ก็มีชีวิตยืนนานที่จะบริโภคต่อไปไม่ได้ เพราะความตายย่อมมาพรากตน ให้หนีไปเสียจากทรัพย์ เมื่อสิ้นชีพแล้วทรัพย์เหล่านั้น ก็ไม่ติดตาม ตนไปปล่อยไว้ให้คนอื่นเขาใช้สอยอย่างสบาย เห็นมีอยู่แต่อย่างเดียวเท่านั้น ที่จะติดตามตัวไปในอนาคต คือฝังทรัพย์ ไว้ในพุทธศาสนา เมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็คิดดูว่าจะทำอะไร สิ่งอื่น ๆ ก็มีผู้ทำไว้หมดแล้ว ก็เห็นแต่เวจกุฎีเท่านั้น ที่ยังไม่มีใครทำเลย

เมื่อคิดเช่นนี้แล้ว จึงได้สร้างขึ้นเมื่อสำเร็จ แล้วยังได้สร้างโรงไฟ แลที่สำหรับอาบน้ำอีกด้วยเมื่อเสร็จสรรพดีแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างมโหฬารและมอบถวายแก่ ภิกษุสงฆ์ มีพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ เป็นประธานแล้วตั้งปฏิธานความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานตราบใด ขึ้นชื่อว่า ความทุกข์อันเกิดแต่โรคต่าง ๆ อย่าได้มาแผ้วพานต่อข้าพเจ้าเลย อิมินาทาเนน ด้วยอำนาจผลทานนี้พระสารีบุตรก็อนุโมทนาว่า ขอให้ความปรารถนา จงเป็น ผลสำเร็จเถิด มาณพนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทผลทาน ให้สมาทานศีล ครั้นทำกาลกิริยา ตายไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์เทวโลก มีสมบัติวิมานทอง มีเทพอัปสร เป็นยศบริวาร

อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนา ถึงมาณพผู้นั้นอยู่พระศาสดาเสด็จมาถึงในที่นั้นแล้วตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอนั่งสนทนากันด้วย เรื่องอะไร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบ พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนา แก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย นรชนทั้งหลาย เกิดมาได้พบพระพุทธเจ้า และในขณะที่พุทธศาสนายังประดิษฐานอยู่ จะเป็นผู้เศร้าโศกในอบายภูมิ เป็นจำนวนมาก มาณพที่เป็นช่างทองนี้ได้พบทั้งสองประการแล้ว ไม่เป็นผู้ประมาท ได้สร้างเวจกุฎี ถวายบูชาพระรัตนตรัย ด้วยศรัทธาเลื่อมใส ได้เสวยสุขในสุคติโกลสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพาน แม้ในพระศาสนา ของพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าตัณหังกร เราตถาคตก็เคยสร้างเวจกุฎี และที่สำหรับอาบแก่พระภิกษุสามเณร ได้ตั้งสัตยธิษฐานว่า ขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่ง ในอนาคตกาล ด้วยผลแห่งอานิงส์ ที่ข้าพระองค์ได้สร้างเวจกุฎี ให้เป็นสาธารณะทานนี้ ตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้ว ก็ไปบังเกิดสวรรค์ เสวยทิพย์สมบัติ อยู่ชั้นดุสิต ครั้นจุติจากชาตินั้นแล้ว ได้ท่องเที่ยงอยู่สังสารวัฎฎ์จนบารมีเต็มเปี่ยม แล้วจึงตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือตถาคตนี้เอง ก็สมดังคำปรารถนา ในครากาลครั้งโน้นทุกประการ เมื่อจบพระธรรมเทศนาจบลงแล้ว ชนทั้งหลายเป็นอันมากได้ดวงตาเห็นธรรม ต่างก็รื่นเริงบันเทิงใจ ในเวจกุฎีเป็นยิ่งนัก

ที่มา ::: เรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาล จาก www.84000.org ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 


ร้านพูนพร สังฆภัณฑ์ จัดจำหน่าย ของทำบุญ สังฆทาน ไทยทาน สำหรับงานบุญ และ ประเพณีต่างๆ และรับจัดชุดสำหรับ งานบวช ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน มีบริการ ปักชื่อ และตรา บนตาลปัตร ย่าม หรือ หมอน อีกด้วย คิดถึงเครื่อง สังฆภัณฑ์ ชุดสังฆทาน เครื่องประกอบงานพิธีต่างๆ โปรดคิดถึงเรา พูนพร สังฆภัณฑ์